INFORMACJE

Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji dla uczniów klasy VIII i zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III.

Uczeń przychodząc na konsultację musi przynieść podpisaną deklarację uczestnictwa w konsultacjach (kliknij i pobierz).

Uczeń przychodzi na konsultacje i do biblioteki szkolnej o wyznaczonej godzinie.

Szanowni Państwo!

W dniu 18 maja 2020 r. wznawiają  swoją działalność oddziały przedszkolne.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko skorzystało z opieki przedszkolnej, powinni zgłosić to każdorazowo co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie 183324006 w godz. od 9:00 – 12:00 i dopiero po uzyskaniu zgody na przyjęcie przyprowadzić je do przedszkola. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica.

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,1756258,bilanse-informacje-i-zestawienia-z-wykonania-budzetu-szkoly-podstawowej-nr-1-w-szczawie.html

Informujemy, iż decyzją Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w związku z pandemią koronawirusa  oraz z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w naszej szkole w okresie od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020r.

Zadania oddziału przedszkolnego w tym czasie nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Gmina Kamienica uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zostanie zakupionych 40 laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z siedmiu szkół działających na terenie Gminy Kamienica.

Nasza szkoła zgłosiła zapotrzebowanie na 20 laptopów, otrzymaliśmy 4.

Poniżej zamieszczono przydatne strony, aplikacje i programy, które można wykorzystać  do pracy zdalnej. Znajdują się tu zarówno materiały dla nauczycieli - narzędzia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), jak i propozycje spędzania wolnego czasu dla uczniów. Materiały wybrano z listy zamieszczonej w kwartalniku „Biblioteka – Centrum Informacji”.

Darmowe strony, programy, aplikacje

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI!

           Korzystanie z Internetu ma swoje nieocenione zalety, ale należy pamiętać, że nie jest wolne od zagrożeń.

Najczęstsze zagrożenia w Internecie to:

CYBERPRZEMOC- czyli zagrożenie polegające na wyrządzaniu krzywdy przez ludzi złośliwych i ordynarnych. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, czy poniżanie kogoś w Internecie. Może to odbywać się na przykład poprzez robienie komuś zdjęć bez jego zgody, a następnie publikowanie ich i rozsyłanie w sieci. Umieszczone w sieci zdjęcie, przedstawiające wydarzenie niemiłe dla osoby na nim uwiecznionej, opatrzone złośliwymi komentarzami, rodzi w niej poczucie upokorzenia i bezradności.

UZALEŻNIENIE - czyli zbyt długie korzystanie z komputera/ smartfona.