INFORMACJE

Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji dla uczniów klasy VIII i zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III.

Uczeń przychodząc na konsultację musi przynieść podpisaną deklarację uczestnictwa w konsultacjach (kliknij i pobierz).

Uczeń przychodzi na konsultacje i do biblioteki szkolnej o wyznaczonej godzinie.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII:

język angielski - poniedziałek - 14:45 - 15:30

język polski - wtorek - 13:50 - 14:35

matematyka - środa - 13:50 - 14:35

Konsultacje i inne zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE w okresie pandemii Koronawirusa COVID - 19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm).
 4. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.
 6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 Cel główny:

 1. Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa higienicznego dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej szkoły w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka nauczyciele i pozostały personel szkoły są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.
 4. Sposób prezentacji procedur:
 5. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
 6. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur i zobowiązanie do ich respektowania.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia dzieci w szkole może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. .

W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych, które nie zostały uregulowane w treści procedury, nauczyciel, dyrektor lub inna osoba z personelu szkoły podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zabezpieczenie odpowiedniego funkcjonowania szkoły.

Spis procedur:

 1. Procedura dotycząca przychodzenia, przyprowadzania i odbierania ucznia.
 2. Organizacja opieki nad uczniami w szkole.
 3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu i powierzchni.
 4. Organizacja żywienia w szkole.
 5. Procedura postępowania w sytuacji przyprowadzenia ucznia chorego.
 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika szkoły.

 I. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYCHODZENIA, PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIA ZE SZKOŁY.

 1. Uczeń może przyjść na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, po uprzednim zgłoszeniu tego, co najmniej dzień wcześniej w godz. 9:00 – 12:00.
 2. Uczeń może przyjść na konsultacje i do biblioteki szkolnej o wyznaczonej godzinie, podanej przez nauczyciela, po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi, co najmniej dzień wcześniej w godz. 9:00 – 12:00.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do/z szkoły odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.
 4. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. Niedopuszczalne jest posyłanie dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Uczeń do szkoły może być przyprowadzane/ odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 6. Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Mogą wejść do szkoły tylko na wyraźne polecenie pracownika szkoły. Przedtem oczekują na wejście zachowując odpowiedni dystans do innych rodziców i dzieci wynoszący min. 2 m.
 8. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (główny hol), pojedynczo z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub z dziećmi pozostającymi pod jego opieką.
 9. Rodzic/opiekun przysyłając dziecko do szkoły wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu na teren szkoły i jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Jeżeli zostanie stwierdzona podwyższona temperatura u dziecka nie będzie ono mogło wejść na teren szkoły.

 II. ORGANIZACJA PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE.

 1. Jedna grupa uczniów może przebywać w wyznaczonej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele.
 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
 5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Uczeń musi zachować dystans społeczny pomiędzy innymi osobami – 2 m.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. W sali, w której przebywają uczniowie należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 9. W sali gimnastycznej może znajdować się 1 grupa uczniów. Po każdych zajęciach podłoga ma być wymyta lub zdezynfekowana. Wykorzystywane przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 10. W bibliotece szkolnej oprócz nauczyciela bibliotekarza może przebywać tylko jeden uczeń.
 11. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Dyrektor zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw).
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 15. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, a z pozostałymi pracownikami szkoły ograniczyć do niezbędnego minimum.
 16. W szkole przebywającą tylko uczniowie, pracownicy szkoły i osoby trzecie na czas przyprowadzania i odbierania uczniów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego (m. in. osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk).
 17. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do przekazania, a nauczyciel do posiadania aktualnych numerów telefonów rodziców/opiekunów do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami.
 18. Przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniu przeznaczonym do pobytu osób, u których zaobserwowano podejrzane objawy chorobowe umieszczone są numery kontaktowe do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, Powiatowej Stacji Sanitarno - epidemiologicznej, służb medycznych.
 19. Gabinet higienistki, wyposażony w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, przeznacza się na IZOLATKĘ, specjalnie oznakowane pomieszczenie, w którym będą przebywać osoby po stwierdzeniu objawów chorobowych.

 III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się płyn dezynfekującego do rąk, informacja o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby, wchodzące do szkoły oraz instrukcja dezynfekcji rąk.
 2. Rodzice/opiekunowie i inne osoby wchodzące do szkoły są zobowiązani dezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa indywidualnymi środkami ochrony.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Personel pomocniczy szkoły zobowiązany jest do prowadzenia codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników i odnotowywać to na kartach monitoringu czystości.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Uczniowie mogą wejść do dezynfekowanego pomieszczenia dopiero po dokładnym wywietrzeniu. O wejściu do takiego pomieszczenia decyduje Nauczyciel opiekujący się grupą dzieci.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice do użycia.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.
 8. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet, nie rzadziej niż raz na 3 godziny.
 9. Dezynfekcja innych pomieszczeń szkoły, w których przebywają dzieci i pracownicy szkoły odbywa się codziennie, zawsze po zakończeniu zajęć i po wyjściu dzieci ze szkoły.
 10. .W sali gimnastycznej po każdych zajęciach podłoga ma być wymyta lub zdezynfekowana. Po każdych zajęciach wykorzystywane przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 11. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawidłowej kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece, wyznacza miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

IV. ORGANIZACJA ŻYWIENIA W SZKOLE.

 1. Posiłki wydawane dzieciom w szkole przygotowuje stołówka szkolna.
 2. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w postaci zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3. Szczególną uwagę pracownicy stołówki zobowiązani są zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Pracownicy stołówki po wejściu i przed wyjściem z pomieszczeń stołówki zobowiązania są do mycia i dezynfekcji rąk.
 5. Pracownicy stołówki oprócz stosowania ubioru wymaganego przepisami higienicznymi, zobowiązani są do pracy w rękawiczkach.
 6. Posiłki dla dzieci wydawane są w jadalni, oddzielnie dla każdej grupy.
 7. Po spożyciu posiłku przez grupę należy blaty stołów i poręcze krzeseł wymyć i zdezynfekować.
 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

 V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UCZNIA Z PODEJRZENIEM CHOROBY I CHOREGO.

Zadaniem szkoły jest zapewnienie dzieciom opieki w atmosferze bezpieczeństwa, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce. Jest to szczególnie ważne w okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Nauczyciel nie ma wykształcenia lekarskiego, nie stawia diagnozy, nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych, nie ma również żadnych uprawnień do podawania leków. To zadanie należy do lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Nauczyciel, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa.

Jeżeli Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy u dziecka, podczas jego pobytu w szkole, niepokojące objawy chorobowe jest ZOBOWIĄZANY do poinformowania rodziców o konieczności PILNEGO zabrania dziecka do domu. Objawy na które w sposób szczególny będzie zwracana uwaga to:

 • Zachowanie, inne niże codzienne, nie wynikające z tęsknoty za rodzicami czy emocjami:
 • temperatura ciała jest podwyższona,
 • dziecko wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia,
 • jest utrudniony kontakt z dzieckiem,
 • dziecko nie ma apetytu,
 • dziecko zgłasza ból głowy,
 • dziecko jest apatyczne lub nadmiernie poirytowane,
 • dziecko płacze częściej niż zwykle,
 • dziecko pokłada się, nie chce brać udziału w zajęciach,
 • dziecko jest drażliwe,
 • skóra jest zimna, spocona,
 • dziecko ma duszność,
 • dziecko zgłasza ból gardła, boli go przy przełykaniu,
 • dziecko ma problemy z oddychaniem,
 • dziecko uciążliwy kaszel,
 • występuje wzmożony katar,
 • dziecko ma bóle mięśni i stawów.

 Procedura postępowania:

 1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy go natychmiast odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 2. Ponieważ Nauczyciel cały czas pełni opiekę nad grupą dzieci, więc do opieki nad chorym upoważnia pracownika obsługi. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel jest zobowiązany do:
  a) podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności,
  b) wezwania karetki pogotowia ratunkowego,
  c) poinformowania dyrektora o sytuacji, ten powiadamia rodziców/opiekunów dziecka.
  d) Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub przybycia rodziców/opiekunów pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektora lub innej osoby z personelu szkoły. Lekarz pogotowia decyduje o sposobie dalszego udzielenia pomocy dziecku /ewentualnego przewiezienia dziecka do szpitala.
 4. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel prosi rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

 VI. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAZENIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Ogranicza się do niezbędnego minimum, zaangażowanie w zajęcia pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją sanitarno- epidemiologiczną w Limanowej tel. 183372101 w. 309, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 5. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Po stwierdzeniu przypadku podejrzenia zakażeniem Koronawirussem COVID-19 należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, zalecając im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.