INFORMACJE

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie na rok szkolny 2020/2021

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły.
 2. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 10.02.2020 r. do 12.02.2020 r. (załącznik nr 1).
 3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 2). Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

 1. Została umieszczona „anonimowa skrzynka na sygnały”, która znajduje na dolnym korytarzu przy wejściu.
 2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych i bezpieczeństwa cyfrowego w szkole znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce - dokumenty.
 3. Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce - informacje.

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  ul. Zygmunta Augusta 8; 34-600 Limanowa; tel. 183371737

 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Piłsudskiego 61; 34-600 Limanowa; tel. 183372025 w. 420

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. J. Marka 9; 34-600 Limanowa; tel. 183375826

 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  34-608 Kamienica 420; tel. 18 3323067

 5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy
  34-608 Kamienica 420; tel. 183323067

 6. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 – numer bezpłatny od 14:00 do 22:00

 7. Niebieska Linia: 800 – 1200 – 02

ZEBRANIE Z RODZICAMI
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14.05.2019 R /WTOREK/
W GODZ. OD 15:30 DO 17:00.

ZAPRASZAMY!!!

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica.

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły.
 2. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 1.02.2019 r. do 08.02.2019r.
 3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 2). Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020:
  • deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr l.
  • deklaracje składa się od 11.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
  • niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Wniosek można pobrać w sekretariacie Szkoły.