INFORMACJE

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły.
 2. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 1.02.2019 r. do 08.02.2019r.
 3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 2). Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.
 4. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria, którym przypisuje się następującą ilość punktów:
  • uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – 4 pkt.
  • rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły - 1 pkt.
  • kandydat mieszka na terenie gminy będącej siedzibą szkoły - 4 pkt.
  • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole - 5 pkt.
  • droga kandydata z domu do szkoły nie przekracza 3 km - 4 pkt.
  • bliższa droga kandydata do szkoły niż do szkoły w obwodzie w którym mieszka- 5pkt.
 5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w punkcie 4 są odpowiednio:
  • oświadczenie rodziców lub opiekunów,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie z urzędu gminy,
  • zaświadczenie ze szkoły,
  • oświadczenie rodziców lub opiekunów,
  • oświadczenie rodziców lub opiekunów.
 6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w pkt.4, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 23 pkt.
 7. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 8. Dokumenty, których mowa w pkt. 5 składa się w sekretariacie szkoły od dnia 11 lutego 2019 r. do 08 marca 2019 r. do godz. 15:00.
 9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 10. Komisja rekrutacyjna w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 15.00 publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 11. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 25 marca 2019r. do 29 marca 2019 r. do godz.15.00 są obowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole w postaci pisemnego oświadczenia.
 12. Komisja w dniu 03 kwietnia 2019 r. o godz.15:00 publikuje listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 13. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 14. Uzasadnienie, o którym mowa pkt. 13, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
 15. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające wg. harmonogramu:
  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 05.08.2019r. do 13.08. 2019 r. do godz. 15:00;
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisja rekrutacyjna w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2019 do godz. 15:00;
 16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 28 sierpnia 2019 r. godz. 15:00.
 17. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody organu prowadzącego.

 

Druki do pobrania:

 Wzory oświadczeń: