INFORMACJE

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020:
  • deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr l.
  • deklaracje składa się od 11.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
  • niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Wniosek można pobrać w sekretariacie Szkoły.
  • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienio­nych w pkt. 4 i pkt. 5.
  • spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi dokumentami, wymienionymi we wniosku.
  • wnioski składa się w terminie od 04.03.2019 r. do 26.03.2019 r. do godz. 15:00.
 3. Jeżeli liczba miejsc kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.
 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

                  Kryteria, o których mowa w ust.4, mają jednakową wartość - 5pkt

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są od uwagę łącznie następujące kryteria:
  • kandydat objęty jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym ;
  • kandydat posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcia wychowaniem przedszkolnym;
  • obydwoje rodziców/ opiekunów prawnych pracują;
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola do którego został złożony wniosek;
  • kandydat zamieszkuje na terenie gminy;
  • rodzina kandydata korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Kryteriom wymienionym w pkt.5 przyjmuje odpowiednio poniższe wartości:
  • 30 pkt;
  • 10 pkt;
  • 8 pkt;
  • 6 pkt;
  • 4 pkt;
  • 2 pkt.
 3. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Na liście umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przejęcia do oddziału przedszkolnego.
  • listę, o której mowa w ust. 7. Komisja podaje do publicznej wiadomości w dniu 5 kwietnia 2019 r. godz.15:00. Lista umieszczona jest na tablicy ogłoszeń Szkoły.
  • rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 08 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 potwierdzają wolę realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Wola ta jest wyrażana poprzez złożenie oświadczenia potwierdzającego o woli realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 4. Kandydat zostaje przyjęty do oddziału przedszkolnego, jeżeli został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
  • komisja sporządza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Na liście umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  • listę, o której mowa w punkt.1) , Komisja podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Szkoły w dniu 17 kwietnia  2019 r. godz. 15:00.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
  • komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Uzasadnienie podpisuje Przewodniczący.
  • rodzic kandydata może wnieść odwołanie do Dyrektora od rozstrzygnięcia Komisji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.
 6. Kandydaci mieszkający poza Gminą Kamienica mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego tylko wówczas, gdy szkoła , po zapewnieniu miejsca wszystkim kandydatom mieszkającym na terenie Gminy Kamienica, dysponuje wolnymi miejscami.
  • w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Kamienica przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad określonych w pkt.2 - 10.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dyrektor, przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  • postępowanie uzupełniające prowadzone jest od 23 kwietnia 2019r. do 30 kwietnia 2019 r do godz. 15:00.
  • kwalifikacji do oddziału przedszkolnego dokonuje się w oparciu o załączone dokumenty zgodnie kryteriami określonymi w pkt. 4 i 5.
  • komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 15 maja 2019r. godz.15.00
  • rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 15:00 potwierdzają wolę realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Wola ta jest wyrażana poprzez złożenie oświadczenia potwierdzającego o woli realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
  • komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego według liczby uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej liczby punktów. Listę publikuje w dniu 28 maja 2019r. godz. 15.00.

Druki do pobrania:

Wzory oświadczeń: