INFORMACJE

Wciąż trwająca pandemia koronawirusa uniemożliwia nam zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w sposób tradycyjny. Zmuszeni jesteśmy pożegnać się tak, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo, czyli z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych (dezynfekcja rąk, maseczki lub przyłbice, rękawiczki, dystans).!!!

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski w szkołach dla dzieci i młodzieży

W terminie głównym:

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji dla uczniów klasy VIII i zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III.

Uczeń przychodząc na konsultację musi przynieść podpisaną deklarację uczestnictwa w konsultacjach (kliknij i pobierz).

Uczeń przychodzi na konsultacje i do biblioteki szkolnej o wyznaczonej godzinie.

Szanowni Państwo!

W dniu 18 maja 2020 r. wznawiają  swoją działalność oddziały przedszkolne.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko skorzystało z opieki przedszkolnej, powinni zgłosić to każdorazowo co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie 183324006 w godz. od 9:00 – 12:00 i dopiero po uzyskaniu zgody na przyjęcie przyprowadzić je do przedszkola. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica.

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,1756258,bilanse-informacje-i-zestawienia-z-wykonania-budzetu-szkoly-podstawowej-nr-1-w-szczawie.html

Informujemy, iż decyzją Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w związku z pandemią koronawirusa  oraz z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w naszej szkole w okresie od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020r.

Zadania oddziału przedszkolnego w tym czasie nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Gmina Kamienica uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zostanie zakupionych 40 laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z siedmiu szkół działających na terenie Gminy Kamienica.

Nasza szkoła zgłosiła zapotrzebowanie na 20 laptopów, otrzymaliśmy 4.